Yazı Detayı
29 Ocak 2018 - Pazartesi 10:19 Bu yazı 75 kez okundu
 
Cerir bin Abdullah (r.a.)
Enes POLAT
 
 

Hicret'in 10. yılıydı… Mekke fethedilmiş, İslamiyet daha geniş kitlelere yayılmıştı. Çevre kabileler kafile kafile Medine'ye geliyorlar, Müslüman oluyorlardı. İslam'ın kurtarıcı eli Becileoğullarına da ulaşmış, 150 kişilik bir heyetle Medine'nin yolunu tutmuşlardı. Cerir bin Abdullah (r.a.) bu kafilenin başkanıydı. Kafile Medine'ye yaklaştığı sırada Peygamberimiz (a.s.m.), Ashâbıyla sohbet ediyordu. Bir ara, "Sizin yanınıza şu kapıdan Yemenli, hayırlı biri gelecek. Onun yüzünde melik ve melek alameti vardır." buyurdu. Ashâb pürdikkat, haber verilen zatı beklemeye başladı. Bundan sonrasını Hz. Cerir'in kendisinden dinleyelim:

"Medine'ye varınca elbisemi değiştirip mescide girdim. Resûlullah o sırada sohbet ediyordu. Selam verdim, oturdum. Müslümanlar göz ucuyla beni süzüyordu. Yanımda oturan zata, 'Resûlullah benden bahsetti mi?' diye sordum. 'Evet.' dedi. 'Biraz önce senden güzel bir şekilde bahsetti.' Bunu duyunca Cenâb-ı Hakk'a hamd ettim. Biraz sonra Resûlullah (a.s.m.), 'Ey Cerir, niçin geldin?' diye sordu. 'Sizin huzurunuzda Müslüman olmak için, yâ Resûlallah.' dedim. İslam üzere biat edeceğimi, hangi şartı koşacaksa koşmasını söyledim. Şöyle buyurdu:

"'Allah'tan başka ilah bulunmadığına, benim Allah'ın Resûl'ü olduğuma, hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah'a ibadet edeceğine; namaz kılacağına, oruç tutacağına, Müslümanlara yardımcı olacağına, Habeşli bir köle de olsa âmirine itaat edeceğine ve müşriklerden ayrılacağına biat edeceksin.'

"Ben, 'Olur.' dedim. Resûlullah elini uzattı, ben de söylediği hususlarda kendisine biat ettim."

Hz. Cerir'den sonra yanında bulunanlar da teker teker biat ederek Müslüman oldular.[1]
Cerir bin Abdullah'ın (r.a.), Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. "Cerir bizden, Ehl-i Beyt'imizdendir."[2]buyurarak ona iltifatta bulunurdu. Her zaman huzuruna girip çıkmasına müsaade etmişti. Her gördüğü yerde de ona tebessümde bulunurdu. Huzuruna heyetler geldikçe Hz. Cerir'e haber gönderir, o da tertipli ve düzenli bir kıyafetle yanına giderdi. Peygamberimiz, gelen heyete onu takdim eder, İslam'a olan hizmetlerinden dolayı iftihar ederdi.

Bir defasında Peygamberimiz, Ashâbıyla birlikte oturuyordu. Bu esnada Hz. Cerir çıkageldi. Her nasılsa kimse ona yer göstermedi. Peygamberimiz (a.s.m.) sağa sola baktı. Onu buyur edeceği bir yer aradı. Bulamayınca da cübbesini çıkardı, "Al bunun üzerine otur." buyurdu. Hz. Cerir cübbeyi aldı, katladı, öptü; sonra da Resûlullah'a geri iade etti. "Siz bana ikramda bulunduğunuz gibi, Allah da size ikramda bulunsun, yâ Resûlallah." diyerek minnettarlığını ifade etti. Peygamberimiz de Ashâbına hitaben, "Bir kavmin büyüğü size geldiğinde ona layık olduğu şekilde ikramda bulunun." buyurdu.[3]

Hz. Cerir, bir müddet Medine'de Resûlullah'ın yanında kaldı. Bu zaman içerisinde ondan çok istifade etti. Yurduna döndüğünde ise kavmini İslamiyet'e davet etti. Birçok kimsenin hidayetine vesile oldu. Bu arada zaman zaman Medine'ye giderek Resûlullah'ın sohbetinde bulunuyordu. Bir defasında yine Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz ona kavminin ne durumda olduğunu sordu. Hz. Cerir, Peygamberimizi müjdeledi, "Yâ Resûlallah, Yüce Allah, İslamiyet'i üstün kıldı. Becilelilerin mescidinde ve meydanlarında ezanlar okunuyor. Kabileler tapa geldikleri putları yıktılar!" dedi.

Resûlullah (a.s.m.) buna çok sevindi. Fakat "Zülhalasa ne oldu?" diye sordu. Cerir (r.a.), onun eski hâl üzere durduğunu söyleyince Resûlullah üzüldü. "Vallahi ondan da kurtulacağım. Ey Cerir, sen beni ondan kurtaramaz mısın? Beni rahatlatamaz mısın?" buyurdu.

Zülhalasa, Yemen'de bir tapınaktı. Ona "Yemen'in Kâbe'si" deniliyordu. Tapınağın içinde üzeri, tac gibi nakışlı, beyaz mermerden bir de dikili taş bulunuyordu. Yemen ile Mekke arasında, Mekke'ye yedi günlük mesafede bulunuyordu. Onun adına kurbanlar kesilir, çok büyük hürmet gösterilirdi. Bu itibarla Hz. Cerir'in vazifesi zordu. Fakat bu büyük insan, Resûlullah'ın yoluna baş koymuştu. Onun her emrini, her isteğini yapmaya hazırdı. Bunu yaparken karşılaşacağı güçlükleri hiç düşünmezdi. Resûlullah'ın teklifine hiç tereddüt etmeden, "Elbette kurtarırım, yâ Resûlallah!" diye cevapladı. Vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı. Yanına 150 mücahit almıştı.

Hz. Cerir, atın üzerinde fazla duramazdı. Yola çıkmadan önce, "Yâ Resûlallah, ben at üzerinde fazla duramam." dedi. Peygamberimiz mübarek eliyle Cerir'ın (r.a.) göğsüne vurdu. Sonra da, "Allah'ım, onu at üzerinde durdur. Kendisine doğru yolu göster. Onu, doğru yolu gösterenlerden eyle." diye dua etti. Bundan sonra Hz. Cerir artık attan düşmez oldu.

Cerir bin Abdullah (r.a.), Zülhalasa'ya vardığında onu yıkmasına müsaade etmediler. Neticede savaş oldu. Müşriklerden 200 kişi öldürüldü. Sonra da tapınak yıkıldı, yakıldı. Kısa zamanda harabeye çevrildi… Kendisine verilen vazifeyi başarıyla tamamlayan Hz. Cerir, Medine'ye döndü. Resûlullah'a müjde verdi. Resûlullah da onlara dua etti.[4]

Peygamberimiz (a.s.m.), Veda Haccı'ndan sonra da Hz. Cerir'i Zülkelâ ve Zû Amr'ı İslamiyet'e davet etmek üzere Yemen'e gönderdi. Hz. Cerir buna da muvaffak oldu. İkisinin de Müslüman olmasına vesile oldu. Fakat bu arada Resulullah'ın vefat haberini aldı. Çok üzüldü.

Hz. Cerir, Dört Halife devrinde de tebliğ ve irşat vazifesine devam etti. Hz. Ömer onu takdir eder, simasının güzelliği sebebiyle "Cerir bin Abdullah bu ümmetin Yusuf'udur." diye iltifatta bulunurdu. Bir gün Hz. Ömer, Hz. Cerir'in de içinde bulunduğu bir grup Müslüman'la birlikte oturuyordu. Hoşlanmadığı bir koku duydu. "Koku kimden geliyorsa gitsin, abdest alsın!" dedi. Hz. Cerir, bir Müslüman'ın arkadaşları içerisinde mahcup duruma düşmesini istemezdi. Bunun için de, "Ey müminlerin emîri, hepsi abdest alabilir mi?" diye sordu. Her nasılsa Hz. Ömer bunu düşünememişti. Teklif hoşuna gitti, "Hay sen çok yaşa! Müslüman olmadan önce de ariftin, şimdi de öylesin." diyerek Hz. Cerir'e iltifatta bulundu.

Cerir (r.a.), bilhassa idarecilere tavsiyede bulunmaktan geri durmazdı. Hakkın hatırını her şeyden yüce tutar, hak bildiğini söylemekten çekinmezdi. Bir defasında Muâviye'ye (r.a.) bir mektup yazdı. Peygamberimizin, "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." hadisini hatırlattı.[5]

Peygamberimiz (a.s.m.), Hz. Cerir'e ticarette aldatmamasını, herkese doğruyu söylemesini ve insanlara nasihatte bulunmasını tavsiye etmişti. Hz. Cerir hayatı boyunca bu tavsiyeye uygun hareket etti. Ticaret yaptığında sattığı malın bütün kusurlarını müşteriye söylerdi. "İşte mal, işte fiyatı, işte kusurları… İster al, ister alma." derdi. "Sen bu şekilde bir şey kazanamazsın." diyenlere, "Biz Resûlullah'a böyle söz verdik. Kazanalım kazanmayalım, verdiğimiz sözden dönmeyiz." cevabını verirdi.

Bütün ömrünü İslam'a hizmet yolunda geçiren ve Hicret'in 51. yılında vefat eden Hz. Cerir, birçok hadis rivayet etmiştir. Bunlardan ikisinin meali şöyledir:

"Benden sonra birbirinin boynunu vuran kâfirlere dönmeyiniz."[6]

"Her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, onun sevabıyla birlikte o çığırda amel edenlerin sevabından hiçbir şey eksilmeksizin kendisi de sevap kazanır. Her kim de kötü bir çığır açarsa, onun günahı ile o yolda gidenlerin günahından hiçbir şey eksilmemek üzere bir mislini de kendi yüklenir."[7]
Kaynak: [1] Müsned, 4: 357; Tabakât, 1: 347. [2] Müsned, 4: 358; Feyzü'l-Kadîr, 3: 345. [3] Hayâtü's-Sahâbe, 2: 282. [4] Tabakât, 1: 347-348; Müsned, 4: 360. [5] Müsned, 4: 361. [6]age., 4: 358. [7] age., 4: 357. Sahabeler Ansiklopedisi

 
 
Etiketler: Cerir, bin, Abdullah, (r.a.),
Yorumlar
Diğer Yazılar
EBÛ FUKEYHE (R.A.)
EBÛ'D-DERDÂ (R.A.)
ÂSIM BİN SÂBİT (R.A.)
EBÛ KAYS (R.A.)
AMR BİN CÜMÛH (R.A.)
AMR BİN ABESE (R.A.)
Beşir bin Hasâsiyye (r.a.)
CÂBİR BİN ABDULLAH (R.A.)
EBÛ RÂFİ (R.A.)
FÂTIMA BİNT-İ HATTAB (R. ANHA)
HÜREYM BİN FÂTİK (R.A.)
UKBE BİN ÂMİR (R.A.)
RABİ BİN ÂMİR (R.A.)
HÂLİD BİN SÂİD (R.A.)
HUBEYB BİN YESAF (R.A.)
HÂRİSE BİN NÛMAN (R.A.)
EBÛ LÜBÂBE (R.A.)
HUZEYME BİN SÂBİT (R.A.)
HİŞÂM BİN ÂS (R.A.)
EBAN BİN SÂİD (R.A.)
BÜREYDE BİN HUSAYB (R.A.)
HİND BİNT-İ UTBE (R.ANHA)
ABDULLAH BİN EBÎ BEKİR (R.A.)
ABDULLAH BİN EBÎ EVFÂ (R.A.)
ABDULLAH BİN HUZÂFE (R.A.)
AMR BİN CÜMÛH (R.A.)
AMR BİN ABESE (R.A.)
ÂMİR BİN FÜHEYRE (R.A.)
HZ. SEVBÂN
AMR BİN CÜMÛH
ZÜBEYR BİN EL AVVAM (RA)
BEYR BİN AVVAM (R.A.)
ZEYD BİN DESİNNE (R.A.)
ZEYD BİN ERKAM (R.A.)
ZEYD BİN HÂRİSE (R.A.)
ZEYD BİN HATTAB (R.A.)
ZİNNÎRE (R.ANHA)
VAHŞÎ BİN HARB (R.A.)
VÂSİLE BİN ESKÂ (R.A.)
VEHB BİN KABUS (R.A.)
VELİD BİN VELİD (R.A.)
UBÂDE BİN SÂMİT (R.A.)
UBEYDE BİN HÂRİS (R.A.)
UBEY BİN KA’B (R.A.)
UKBE BİN ÂMİR (R.A.)
ULBE BİN ZEYD (R.A.)
UMEYR BİN HUMAM (R.A.)
UMEYR BİN EBÎ VAKKAS (R.A.)
URVE BİN MES’UD (R.A.)
UTBE BİN GAZVAN (R.A.)
ÜSÂME BİN ZEYD (R.A.)
ÜMMÜ GÜLSÜM (R.ANHA)
ÜMMÜ HARAM (R.ANHA)
ÜMMÜ RÛMÂN (R.ANHA)
ÜMMÜ ŞERİK (R.ANHA)
ÜMMÜ ÜMÂRE (R.ANHA)
ÜMMÜ VARAKA (R. ANHA)
TEMÎMÜ'D-DÂRÎ (R.A.)
TULEYB BİN UMEYR (R.A.)
TEMÂDUR BİNT-İ AMR [HANSÂ] (R. ANHA)
ŞEDDAD BİN EVS (R.A.)
ŞEYBE BİN OSMAN (R.A.)
ŞUCÂ BİN VEHB (R.A.)
SA’D BİN UBÂDE (R.A.)
SÂBİT BİN DAHDAHA (R.A.)
SÂLİM (R.A.)
SEFÎNE (R.A.)
SEHL BİN SA’D (R.A.)
SELEME BİN HİŞÂM (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN SEVBÂN (R.A.)
SÜMEYRÂ BİNT-İ KAYS (R.ANHA)
SÜMEYYE (R.ANHA)
RABİ BİN ÂMİR (R.A.)
NÛMAN BİN MUKARRİN (R.A.)
MÂLİK BİN SİNAN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MEYSERE BİN MESRÛK (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MUAMMER BİN ABDULLAH (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- MUGÎRE BİN ŞÛ’BE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - MUS'AB BİN UMEYR (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- KÂ’B BİN UCRE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - KÂ’B BİN ZÜHEYR (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN KATÂDE BİN NÛMAN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- İkrime bin Ebî Cehil (r.a.)
SAHABELERİN İZİNDEN İMRÂN BİN HUSAYN (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN - İRBAD BİN SÂRİYE (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN- HZ. HATİCE (RA)
SAHABELERİN İZİNDEN -HZ. SAFİYYE (RA)
SAHABELERİN İZİNDEN (HABBÂB BİN ERET)
SAHABELERİN İZİNDEN (HABİB BİN ZEYD R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN ( HACCAC BİN İLÂT)
SAHABELERİN İZİNDEN - HÂLİD BİN SÂİD (R.A.)
SAHABELERİN İZİNDEN (HARAM BİN MİLHAN )
SAHABELERİN İZİNDEN (HÂRİS BİN HİŞÂM)
SAHABELERİN İZİNDEN (HÂRİSE BİN NÛMAN)
SAHABELERİN İZİNDEN (HASSAN BİN SÂBİT)
SAHABELERİN İZİNDEN (68)
SAHABELERİN İZİNDEN (67)
SAHABELERİN İZİNDEN (66)
SAHABELERİN İZİNDEN (65)
SAHABELERİN İZİNDEN (65)
SAHABELERİN İZİNDEN (64)
SAHABELERİN İZİNDEN (63)
SAHABELERİN İZİNDEN (62)
SAHABELERİN İZİNDEN (61)
SAHABELERİN İZİNDEN (60)
SAHABELERİN İZİNDEN (59)
SAHABELERİN İZİNDEN (58)
SAHABELERİN İZİNDEN (57)
SAHABELERİN İZİNDEN (56)
SAHABELERİN İZİNDEN (55)
SAHABELERİN İZİNDEN (54)
SAHABELERİN İZİNDEN (53)
SAHABELERİN İZİNDEN (52)
SAHABELERİN İZİNDEN (51)
SAHABELERİN İZİNDEN (50)
SAHABELERİN İZİNDEN (49)
SAHABELERİN İZİNDEN (48)
SAHABELERİN İZİNDEN (47)
SAHABELERİN İZİNDEN (46)
SAHABELERİN İZİNDEN (45)
SAHABELERİN İZİNDEN (44)
SAHABELERİN İZİNDEN (43)
SAHABELERİN İZİNDEN (42)
SAHABELERİN İZİNDEN (41)
SAHABELERİN İZİNDEN (40)
SAHABELERİN İZİNDEN (39)
SAHABELERİN İZİNDEN (38)
SAHABELERİN İZİNDEN (37)
SAHABELERİN İZİNDEN (36)
SAHABELERİN İZİNDEN (35)
SAHABELERİN İZİNDEN (34)
SAHABELERİN İZİNDEN (33)
SAHABELERİN İZİNDEN (32)
SAHABELERİN İZİNDEN (31)
SAHABELERİN İZİNDEN (30)
SAHABELERİN İZİNDEN (29)
SAHABELERİN İZİNDEN (29)
SAHABELERİN İZİNDEN (28)
SAHABELERİN İZİNDEN (27)
SAHABELERİN İZİNDEN (26)
SAHABELERİN İZİNDEN (25)
SAHABELERİN İZİNDEN (24)
SAHABELERİN İZİNDEN (23)
SAHABELERİN İZİNDEN (22)
SAHABELERİN İZİNDEN (21)
SAHABELERİN İZİNDEN (20)
SAHABELERİN İZİNDEN (19)
SAHABELERİN İZİNDEN (19)
SAHABELERİN İZİNDEN (18)
SAHABELERİN İZİNDEN (17)
SAHABELERİN İZİNDEN (16)
SAHABELERİN İZİNDEN (15)
SAHABELERİN İZİNDEN (14)
SAHABELERİN İZİNDEN (13)
SAHABELERİN İZİNDEN (12)
SAHABELERİN İZİNDEN (11)
SAHABELERİN İZİNDEN (10)
SAHABELERİN İZİNDEN (9)
SAHABELERİN İZİNDEN (8)
SAHABELERİN İZİNDEN (7)
SAHABELERİN İZİNDEN (6)
SAHABELERİN İZİNDEN (5)
SAHABELERİN İZİNDEN (4)
SAHABELERİN İZİNDEN (3)
SAHABELERİN İZİNDEN (2)
SAHABELERİN İZİNDEN (1)
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 21.02.2018
Bugün
- 13°
Perşembe
- 16°
Cuma
- 17°
Şanlıurfa

Güncelleme: 21.02.2018
İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:46
İkindi
15:48
Akşam
18:19
Yatsı
19:34
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
2
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
3
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
4
Galatasaray
44
47
6
2
14
22
5
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
6
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
7
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
8
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
9
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
10
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
11
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
12
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
13
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
14
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
15
Göztepe
33
35
7
6
9
22
16
Göztepe
33
35
7
6
9
22
17
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
18
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
19
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
20
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
21
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
22
Bursaspor
27
31
9
6
7
22
23
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
24
Akhisarspor
27
28
9
6
7
22
25
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
26
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
27
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
28
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
29
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
30
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
31
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
32
Atiker Konyaspor
21
23
11
6
5
22
33
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
34
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
35
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
36
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı