301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
26 Şubat 2014 - Çarşamba 17:04 Bu yazı 3099 kez okundu
 
AK PARTİ İLE DEMOKRATİKLEŞME ALANINDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Erkan SÖZEN
erkam90@gmail.com
 
 

AK Parti'mizin önümüzdeki dönem yapacağı hizmetler seçim beyannamemizde " Büyük Medeniyet Yolunda; İnsan-Demokrasi-Şehir" başlığı altında toplanmıştır.
 30 Mart seçimleri, demokrasi ve milli iradenin güçlenmesi, Yeni Türkiye hayalinin yakınlaşması,2023 hedeflerine ilişkin umudumuzun çoğalması açısından olduğu kadar, aynı zamanda, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemlidir.
30 Mart, Yeni Türkiye'nin başlattığı küresel ölçekli projelerin milletimizden yeniden teyit alacağı bir tarih olacaktır.
Türkiye'nin 2002/2013 yılları arasında demokrasi alanındaki Değişim ve Dönüşümünü hafızamızı tazelemek için aşağıya alıntıladım. İnsan ve şehre yapılan hizmetler kadar demokrasi ve insan hakları yolunda yapılan çalışmalar da devam edecektir.
AK Parti muhalefetinin durumu ve konuştukları ortada. Halkımızın yararına hiçbir projeleri olmadığı gibi eski oligarşi günlerini; halkıyla kavga eden devletin özlemini duyuyorlar. Muhalefetin, Anadolu halkının hizmetindeki Yeni Türkiye'nin bu güne kadar aldığı yolu görme kapasiteleri olmadığı gibi bundan sonra da AK parti'nin yapacağı hizmetleri anlamaya hayalleri, çapları ufukları yetmiyor.
AK Parti insanımıza hizmetkârlık yapmak için yürümeye devam edecektir.  Şeyh Edebali'nin  "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" ilkesi üzerine inşa edilen bu kutlu yolda bize Allah yeter, bize milletimiz yeter.
2002
BİRİNCİ AVRUPA BİRLİĞİ (AB) UYUM PAKETİ
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki Değişiklikler-Terörle Mücadele Kanunu'ndaki Değişiklikler - Gözaltı Sürelerinin Kısaltılması- Sanığın Avukatı ile Görüşme Hakkının Genişletilmesi- Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi İmkânının Genişletilmesi
İKİNCİ AB UYUM PAKETİ
Basın Özgürlüğünün Güçlendirilmesi - Örgütlenme Özgürlüğünün Güvenceye Bağlanması Barışçıl Toplantı Hakkının Genişletilmesi - Siyasi Partiler Bakımından Örgütlenme Özgürlüğünün Genişletilmesi- AİHM Kararlarının Uygulanmasının Etkinleştirilmesi- Savunma Hakkının Güçlendirilmesi- Sivilleşme Yönünde Adımlar Atılması
ÜÇÜNCÜ AB UYUM PAKETİ
Ölüm Cezasının Kaldırılması - AİHM Kararları Işığında Yargılamanın Yenilenmesi İmkanı-nın Getirilmesi- Basın Özgürlüğünün Genişletilmesi - Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi - Farklı Dil ve Lehçelerde Yayın Yapabilme ve Özel Kurslar Açabilme İmkanının Getirilmesi Barışçıl Toplantı Hakkının Güçlendirilmesi- Cemaat Vakıflarının Mülkiyet Sorunlarının Giderilmesi - OLAĞANÜSTÜ HALİN KALDIRILMASI
2003
DÖRDÜNCÜ AB UYUM PAKETİ
Derneklerin Faaliyet Alanlarının Genişletilmesi -Basın Kanunu'nda Değişiklik-İşkence ve Kötü Muamele Suçlarına İlişkin Değişiklik-Siyasi Partilerin Kapatılmasının Zorlaştırılması-İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kanunu Değişikliği-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Değişikliği- 430 sayılı KHK Değişikliği
BEŞİNCİ AB UYUM PAKETİ
 AİHM Kararlarına Dayalı Olarak Ceza ve Hukuk Yargılamasının Yenilenmesi Yolunun Açılması- Dernekler Kanunu'nda Değişiklik
ALTINCI AB UYUM PAKETİ
Farklı Dil ve Lehçelerde Yayın Yapılmasına İzin Verilmesi -Terörle Mücadele Kanunu'nda Değişiklik-Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nda Değişiklik -Töre ve Namus Cinayetlerinde İndirim Öngören Yasal Düzenlemelerin Kaldırılması-Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Tescili İçin Başvuru Süresinin Uzatılması-Vatandaşlarımızın Çocuklarına Arzu Ettikleri İsmi Verebilmelerinin Önündeki Engellerin Kaldırılması -Farklı Din ve İnançlara Sahip Vatandaşlarımızın İbadet Yerlerine İlişkin Özgürlüklerinin Genişletilmesi
YEDİNCİ AB UYUM PAKETİ
MGK'nın Sivilleştirilmesi - Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nda Değişiklik-İşkence Davalarına İlişkin Yasal Değişiklik Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilebilmesi İçin Özel Kurslar Açılabilmesine İmkan Sağlanması-Türk Ceza Kanunu'ndaki Değişiklikle Dernek Kurabilme ve Üye Olma Şartlarında Değişiklik-Toplantı ve Gösteri Hakkının Kullanılması İmkanlarının Genişletilmesi -Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi -Aile Mahkemelerinin Kurulması -Cemaat Vakıflarının Mülk Edinmesinin Kolaylaştırılması -Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Etkili Mücadele İçin Uluslararası İşbirliğinin Artırılması -TBMM Bünyesinde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kurulması -Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi'nin Onaylanması-İnsan Haklarına İlişkin Evrensel Sözleşmelerin Onaylanması -Reform İzleme Grubu'nun Oluşturulması -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları-Konusundaki Ek İhtiyari Protokol'ün Onaylanması -Bilgi Edinme Hakkının Getirilmesi-Ölüm Cezasının Kaldırılması-Kolluk Birimlerinin İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Dışında Bırakılması -Farklı Dil ve Lehçelerin Öğretilmesi Amacıyla Kurslar Açılması
2004
SEKİZİNCİ AB UYUM PAKETİ
Yükseköğretim Kanunu'nda Yapılan Değişiklik -Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklik- Telsiz Kanunu'nda Değişiklik-Ölüm Cezasının Mevzuattan Tamamen -Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'na (GRECO) Üye Olunması-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme'nin ve İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması-Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme'nin Onaylanması-Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'nin Onaylanması -Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi -Farklı Dil ve Lehçelerde Radyo ve Televizyon Yayını İmkanı Sağlanması-Temel Haklara İlişkin Uluslararası Andlaşmaların İç Hukuk Sistemimizde Üstün Bir Konuma Taşınması - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sü-recine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması - Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Oluşturulması-Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması-Çağdaş Bir Basın Kanunu'nun Çıkarılması - DGM'lerin Kaldırılması-Adalet Bakanı'nın Dava Açma Konusunda Cumhuriyet Savcılarına Talimat Verme Yetkisinin Kaldırılması-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi-Terör Mağdurlarının Zararlarının Tazmini-İstinaf Mahkemelerinin Kurulması-AİHS Standartlarına Uygun Bir Örgütlenme Özgürlüğünün Sağlanması
2005
Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü'nün Onaylanması-Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu Kurulması -Yeni Temel Kanunlarla Çağdaş Bir Ceza Adaleti Sisteminin Altyapısının Oluşturulması-İşkence Suçunun Tanımının Genişletilerek Cezasının Artırılması-Orantısız Güç Kullanımının Cezasının Ağırlaştırılması -Gözaltı Koşullarının İyileştirilmesi-Özürlüler Kanunu'nun Kabul Edilmesi -Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi-İl Özel İdaresi Kanunu-Mahalli İdare Birlikleri Kanunu -Belediye Kanunu -Çocuk Koruma Kanunu'nun Kabul Edilmesi-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu'nun Kabul Edilmesi -İnsan Haklarına İlişkin Evrensel Sözleşmelerin Onaylanması
2006
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin Onaylanması-Kalkınma Ajanslarının Kurularak Faaliyete Geçirilmesi -AİHS'ye Ek 13 No.lu Protokol'ün Onaylanması -Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin Onaylanması -AİHS'ye Ek 14 No.lu Protokol'ün Onaylanması -Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlerin Güçlendirilmesi - Yeni Bir İskan Kanunu Çıkarılması Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanması
2007
Uygulama İmkanı Kalmamış Kanunların Yürürlükten Kaldırılması -Cumhurbaşkanı'nın Halk Tarafından Seçilmesi-Genel Seçimlerin Dört Yıla İndirilmesi-TBMM Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Nisabının Yeniden Düzenlenmesi -Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun'un Kabul Edilmesi
2008
Tanık Koruma Kanunu'nun Kabul Edilmesi -Yeni Vakıflar Kanunu'nun Çıkarılması-Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci Maddesinde Değişiklik Yapılması-Farklı Dil ve Lehçelerde Yayın Hakkının Yasal Güvence Altına Alınması -Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi-BM Engelliler Sözleşmesi'nin Onaylanması -Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin Kurulması
2009
 Farklı Dil ve Lehçelerde Reklam Yapılabilmesi-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu'nun Kabul Edilmesi -1 Mayıs'ın, Emek ve Dayanışma Günü Olarak Kabul Edilmesi-Yeni Bir Vatandaşlık Kanunu Çıkarılması -Bürokratik İşlemlerin Basitleştirilmesi-Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin Yakınlarıyla Anadillerinde Görüşebilmelerinin Mümkün Hale Getirilmesi -Özel Televizyon ve Radyo Kuruluşlarına Farklı Dil ve Leh-çelerde 24 Saat Yayın İmkanı Getirilmesi -Üniversitelerimizde Farklı Dil ve Lehçelerle İlgili Akademik Araştırma Yapılabilmesi, Enstitü Kurulması ve Seçmeli Ders Konulabilmesinin Mümkün Hale Getirilmesi -Farklı Dillerdeki Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi-Çağrı Merkezleri
2010
Yol Kontrol ve Arama Noktalarının Azaltılması -Yayla ve Meraların Yeniden Kullanıma Açılması -Yerleşim Birimlerine Eski İsimlerinin İadesi-EMASYA Protokolü'nün Kaldırılması-Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konusunda Genelge Yayınlanması -Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi -Yasadışı Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Oluşturulması -Farklı Dil ve Lehçelerde Siyasi Propaganda Yapılabilmesinin Sağlanması-Sivil Toplumun Teşvik Edilmesi -Farklı İnanç Gruplarına Mensup Vatandaşların Korunması -Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Amacıyla Kadın İstihdamı Üst Kurulu'nun Oluşturulması-18 Yaş Altındaki Tüm Çocukların Çocuk Mahkemelerinde Yargılanmasının Sağlanması-Farklı İnanç Gruplarının Eğitim Hakkının Geliştirilmesi-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Kürtçe Önemli Eserlerin Çevirilerek Yayınlanmasına Başlanması -Yeni Sayıştay Kanunu'nun Kabul Edilmesi -Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Kurulması
12 EYLÜL 2010 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ
 Pozitif Ayrımcılık -Seyahat Özgürlüğünün Genişletilmesi-Çocuk Hakları-Sendikal Hakların Güçlendirilmesi-Kamu Denetçiliği-Siyasi Partilerin Kapatılması Nedeniyle Milletvekilliğinin Düşmesinin Kaldırılması-Siyasi Partilerin Kapatılması ve Mali Yaptırıma İlişkin Karar Yeter Sayısı Değişikliği-YAŞ Kararları-Askeri Mahkemelerin Yargı Yetkisi-HSYK'nın Yapısının Demokratikleştirilmesi-Devlet Memurlarının Yargıya Başvuru Haklarının Genişletilmesi- Anayasa Mahkemesi'nin Yapısının Demokratikleştirilmesi -Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yetkisinin Genişletilmesi -Askeri Yargının bağımsızlığının güvence altına alınması -12 Eylül darbecilerini yargılama yolunun Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkının Tanınması -Kişisel Verilerin Korunmasının Anayasal Güvenceye Kavuşturulması-Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Anayasa'ya Girmesi
2011
  Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'dan Ayrımcı Hükümlerin Çıkarılması-Terörizmin Önlenmesine Dair AK Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi -İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İhtiyari Protokol'ün Onaylanması-İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi-Bireysel Başvuru Yolunun Yürürlüğe Girmesi-Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Düzenleme Yapılması -Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Kabul Edilmesi-Üniversitelerimizde Farklı Dil ve Lehçelerle İlgili Enstitü ve Anabilim Dalları Kurulması-Adalet Bakanlığı Bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığı Kurulması-Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Konusundaki AK Sözleşmesi'ne Taraf Olunması- TBMM Bünyesinde Araştırma Komisyonları'nın Kurulması-Diyarbakır Cezaevinde Yaşananlarla İlgili Soruşturma-Kürtçe'nin İlk Defa TBMM Kataloğunda Yer Alması-Mustafa Muğlalı Kışlası'nın İsminin Değiştirilmesi-Farklı İnanç Gruplarına Mensup Vatandaşlar Tarafından Kullanılan İbadethanelerin Onarımı-İbadet Özgürlüğünün Kullanılmasının Kolaylaştırılması
2012
Milli Güvenlik Bilgisi Dersinin Müfredattan Çıkarılması-Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun Kabul Edilmesi-Azınlıklara Ait Gazetelerin Resmi Reklam Yayımlayabilme-lerine İmkan Tanınması-Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin AK Sözleşmesi'nin Onaylanması -Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hususundaki Adımlara Devam Edilmesi -Eğitim ve Kültür Alanında Farklı İnanç Gruplarına Yönelik Olumlu Adımlara Devam Edilmesi-Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Oluşturulması -Denetimli Serbestlik Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi-Eğitim Sisteminin Demokratikleştirilmesi-Tutuklu ve Hükümlülerin, Yakınlarının Cenazesine Katılmalarına ve Ağır Hastalık Durumlarında Ziyaret Edebilmelerine İmkan Tanınması -Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın Açılması-Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Kabul Edilmesi-Kamu Denetçiliğinin Yasal Dayanağa Kavuşması-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Çıkarılması-Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun Kurulması -Üçüncü Yargı Paketi -BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Ek Üçüncü İhtiyari Protokolün İmzalanması-"Çocuk İzlem Merkezleri"nin Kurulması -Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Kabulü -Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programı-Büyükşehir Belediye Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesi -Belediyelere Mabetlerin Yapım, Bakım ve Onarımını Sağlayabilme İmkanı Getirilmesi-TBMM Bünyesinde Araştırma Komisyonları'nın Kurulması-TRT XEBER'in Yayın Hayatına Başlaması - Kürtçe Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi-Kürtçe Albüm-"Mele"lerin (Yerel Din Adamlarının) Devlet Tarafından İstihdamı -BM ve Avrupa Konseyi Standartlarını Karşılamayan Cezaevlerinin Kapatılması
2013
 Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesine İlişkin Hukuki Alt Yapının Oluşturulması-Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin Kabul Edilmesi-AİHM Başvuruları Konusunda Tazminat Komisyonu Kurulması-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'u ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Kabul Edilmesi-Sanıklar İçin Kendisini Daha İyi İfade Edebileceği Dilde Savunma İmkanının Getirilmesi Hükümlülere Eşleriyle Mahrem Görüşme Hakkı Tanınması -Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun Çıkarılması- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un Kabul Edilmesi-Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Çıkarılması-Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması-İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Kabul Edilmesi -Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun -Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Kabul Edilmesi-187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'nin Onaylanması-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yaşayan Diller Enstitüsü'nün Kurulması

 
Etiketler: AK, PARTİ, İLE, DEMOKRATİKLEŞME, ALANINDAKİ, DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Şanlıurfa
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 21.01.2019
Bugün
- 10°
Salı
- 11°
Çarşamba
- 12°
Şanlıurfa

Güncelleme: 21.01.2019
İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:43
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:04
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı